(Xây dựng) - Về phương án xử lý tổng thể nhà, đất của Tổng Cty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tại Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, vừa qua Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2667 / BXD – KHTC gửi Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất giao Tổng Cty VICEM tiếp tục quản lý, sử dụng 01 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Nghệ An; Tổng Cty VICEM – Cty TNHH Một thành viên Xi măng Tam Điệp tiếp tục quản lý, sử dụng 4 cơ sở đất tại tỉnh Thanh Hóa; Tổng Cty VICEM và các đơn vị thành viên tiếp tục quản lý, sử dụng 10 cơ sở nhà, đất tại TP Hải Phòng.

Thống nhất bàn giao 5 cơ sở nhà, đất do Tổng Cty VICEM - Cty TNHH Một thành viên Xi măng Hải Phòng không có nhu cầu sử dụng, giao UBND TP Hải Phòng và cơ quan chuyên ngành quản lý, xử lý theo quy hoạch chung .

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với Tổng Cty VICEM để Bộ Xây dựng có cơ sở phê duyệt phương án nhà, đất theo quy định hiện hành.

http://www.baoxaydung.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: