Hiệp hội xi măng Đông Nam Á

Danh sách thành viên

Hiệp hội xi măng Đông Nam Á được thành lập vào năm 1977. Các thành viên của Hiệp hội bao gồm:

Butra Heidelberg Cement Sdn. Bhd., Brunei Darussalam

Indonesia Cement Association (ICA)

- The Cement & Concrete Association of Malaysia (C&CA)

Cement Manufacturers’ Association of the Philippines (CeMAP)

Cement & Concrete Association of Singapore (CNCAS)

- Thai Cement Manufacturers Association (TCMA)

Vietnam National Cement Association